Begin typing your search above and press return to search. Press Esc to cancel.

Алпийски клуб Железник


Сдружение АЛПИЙСКИ КЛУБ ЖЕЛЕЗНИКak_zheleznik

гр. Стара Загора, бул. „Цар Симеон Велики“ 62, тел. 089-873 8325; 0899-662 436; 0878-464 763 akzheleznik@gmail.com

IBAN: BG92RZBB91551003904960 BIC: RZBBBGSF

Боян Николов Петков, председател АК Железник тел.0878464763

Боян Николов Петков, председател АК Железник тел.0878464763

Алпийски клуб “Железник”, е юридическо лице, сдружение с нестопанска цел, което осъществява дейността си в обществена полза, съгласно Закона за юридическите лица с нестопанска цел и своя Устав.

Сдружението има за цел да подпомага създаването сред населението на трайни навици за общуване с природата, да развива, насърчава и популяризира алпийската и планинарска дейности и състезателните им разновидности. При осъществяване на своята дейност АК ЖЕЛЕЗНИК си сътрудничи с държавни и обществени институции, организации, фирми, сдружения и други чрез съвместни двустранни или многостранни споразумения, договори, програми.

Сдружение АЛПИЙСКИ КЛУБ ЖЕЛЕЗНИК, гр. Стара Загора е вписано в Националния регистър на лицензираните спортни организации и членуващите в тях спортни клубове под № 1-005-086 от 17.4.2013 г., като член на БЪЛГАРСКА ФЕДЕРАЦИЯ ПО КАТЕРЕНЕ И АЛПИНИЗЪМ.

УСТАВ НА  АК ЖЕЛЕЗНИК Стара Загора

Календарен план АК Железник 2023г.

КАЛЕНДАРЕН ПЛАН 2021 АК Железник

Кратко описание на местоположението, достъп:

Местността “Енинско ждрело” обхваща левия и десен скат на руслото на река Енинска, част от землището на село Енина и е в рамките на резерват Каменщица. Залесената площ в рамките на защитената територия е с размер 3.2 ха. Останалата площ е заета от красиви скални образувания. Защитена местност “Енинско ждрело” се стопанисва от Държавно лесничейство град Казанлък.

GPS координати (datum WGS 84, желателно): 42°40’51″N, 25°25’13″E

Вид скала: Гранит.

Височина (m): минимална 20, максимална 100, средна 60.

Налична инфраструктура и пътеки за достъп: От гр. Казанлък до с. Енина по асфалтов път до ВЕЦ-а над селото (около 6,5 км). Следва лек преход по пътека край реката до подстъпите на ждрелото.

Напускане на маршрутите: Напускането на маршрутите е добре да бъде организирано така, че да се извършва на рапел с два болта/лепени клина в края на маршрута и междинни площадки при по-дългите маршрути.

Потенциал за развитие: Обекта предлага възможност за екипиране на голям брой катерачни маршрути с дължина от около 20 до 100 м., в два основни сектора – Сектор Плочата и Сектор 2. Намира се на около 40 км. от гр. Стара Загора и на около 5 км. от гр. Казанлък.

jQuery(document).ready(function() { jQuery('#table_27121349').DataTable( {"destroy": true,"bPaginate": false,"bLengthChange": false,"bFilter": false,"bSort": true,"bInfo": false,"bStateSave": true,"bAutoWidth": true,"sPaginationType": "full_numbers","oLanguage": { "sLengthMenu": "Display _MENU_ records per page", "sZeroRecords": "Nothing found - sorry", "sInfo": "Showing _START_ to _END_ of _TOTAL_ records", "sInfoEmpty": "Showing 0 to 0 of 0 records", "sSearch": "Search: ", "sInfoFiltered": "(filtered from _MAX_ total records)" }} ); });
NoИме на маршрутаКатегория, UIAAДължина, мБр. междинни клиновеБр. клинове в края на маршрутаНеобходим инвентарОбщ бр. клинове
1РадостV3013 бр. Fixe 10 мм2 бр. Fixe 10 ммПримки, 13 бр.15
2БероеV3212 бр. Fixe 10 мм1 бр. Fixe 10 мм + 1 бр. 10 мм с халкаПримки, 12 бр.14
3Августа ТраянаVI3014 бр. Fixe 10 ммОбща площадка с БероеПримки, 14 бр. 14
4ИринополисV2811 бр. Fixe 10 мм 2 бр. Fixe 10 мм Примки, 11 бр.13
5Парапет за улесняване достъпа до маршрутите6 бр. Fixe 10 мм 6

Виа ферата Енина

1. Представяне. Via Ferrata /в превод от латински: железен път/ е обезопасен катерачен маршрут, оборудван с постоянни метални съоръжения, като стълби, стъпала, кабели, мостове и др. Такъв тип маршрути дава възможност за безопасно преминаване от добре подготвени туристи, които не разполагат със собствено оборудване или имат по-базови познания и умения в скалното катерене. Такива маршрути са достъпни и за не толкова опитни туристи, които са запознати с основните техники на безопасност при катерене и са придружени от опитен водач. Целта е трудно достъпни алпийски места да станат популярни и за по-широка група посетители. По този начин виа ферата е звеното осъществяващо прехода от стандартен туризъм към алпинизъм.

Фактът, че преминаването на виа ферата не изисква висока спортна форма и специфична екипировкa ги прави популярна форма на туризъм в целия свят. Построени са на над 1000 места по света, като най-популярни са в Италия, Австрия, Германия, Словения и др.

Виа ферата Енина е екипирана в Енинското ждрело край с. Енина, общ. Казанлък. На мястото е открит отдавна съществуващ маркиран алпийски маршрут, а през 2011 и 2012 и 2013 г. са екипирани нови маршрути, които се ползват активно за спортни цели.

Изграждането на обезопасен маршрут със спомагателни железни съоръжения повиши достъпността до най-живописните места на каньона без да компрометира съществуващите катерачни маршрути и туристически пътеки. Световният опит показва, че е напълно възможно съвместното съществуване на трасета с различно ниво на трудност и на достъп в рамките на един и същ скален феномен.

Основните туристически предимства на концепцията виа ферата в Енинско ждрело са:

• Обектът се намира в непосредствена близост до гр. Казанлък и областния център гр. Стара Загора. • Обектът се намира на кръстопътя на главен път Е871, свързващ в направление Изток-Запад гр. Бургас със столицата гр. София, и главен път Е85, пресичащ РБългария по направление Север-Юг и представляващ своебразен коридор между Румъния и Гърция. • Мястото вече е позната туристическа дестинация, както за професионалните алпинисти, така и за по-широк кръг посетители с изградените катерачни маршрути и туристически пътеки. • Гледката е превъзходна. На практика виа ферата Енина е изпълнена технически чрез метални профили и обезопасително стоманено въже, прикрепени към скалите. • Скалната основа е здрава и подходяща за безопасно изграждане на такива маршрути. • Дава възможност за повишаване на туристическия потенциал на мястото, което ще доведе до социални и икономически ползи.

Кратко описание на местоположението, достъп: Природна забележителност, представляваща изградено от дребнозърнести пясъчници скално образувание. Намира се в землището на с. Колена, община Стара Загора. Площ: 1 ха. Пешеходният преход от с. Колена до Милкини скали е 1 час, а от хижа „Морулей“ – около 1 час и 30 минути. Подходът до обекта е лесен и удобен и представлява част от туристическият маршрут х. „Морулей“ – с. Колена, чийто изходен пункт е северозападно от хижа „Морулей“. Пътеката минава през планински поляни, по които през май цъфти червения божур, пресича долината на р. Сушица и достига до местност, в която е разположена средновековната крепост Градището. Отстоянието от нея до природната забележителност Милкини скали е 20-30 мин. По обратния път с начало с. Колена маршрутът от селото до скалите минава по черен (земен) път и е по-подходящ за достигане до обекта. Разстоянието е 6 км. и може да бъде изминато пеш или с МПС. Маркировката е бяло-синьо-бяло. Към момента катеренето по скалите не е разрешено поради забрана от СНЦ „ЗЕЛЕНИ БАЛКАНИ“ – СТАРА ЗАГОРА.

Вид скала: Дребнозърнести пясъчници.

Височина, (м): минимална 12, максимална 18, средна 15. Налична инфраструктура и пътеки за достъп: Маркирана туристическа пътека (бяло-синьо-бяло) и земен път (6 км от с. Колена). Съвременно състояние: Линиите са почистени от лабилни камъни и лишеи. Организирани са три площадки при обработването на скалата. Площадките са подходящи за катерене с горна осигуровка и са предвидени за край на маршрути. Едната е организирана на два неръждаеми анкерни болта Fischer Ø10 с планки. Втората на един неръждаем анкерен болт Fischer Ø10 с планка и скален клин. Третата на два лепени клина Fixe.

jQuery(document).ready(function() { jQuery('#table_1134315').DataTable( {"destroy": true,"bPaginate": false,"bLengthChange": false,"bFilter": false,"bSort": true,"bInfo": false,"bStateSave": true,"bAutoWidth": true,"sPaginationType": "full_numbers","oLanguage": { "sLengthMenu": "Display _MENU_ records per page", "sZeroRecords": "Nothing found - sorry", "sInfo": "Showing _START_ to _END_ of _TOTAL_ records", "sInfoEmpty": "Showing 0 to 0 of 0 records", "sSearch": "Search: ", "sInfoFiltered": "(filtered from _MAX_ total records)" }} ); });
NoИме на маршрутаКатегорияДължинаВидИнвентарЕкипиране
1Винкела-15мспортно7 примки2011г, Григор Вътев
2Плочата-15мспортно7 примки2011г, Григор Вътев
3Ретро-15мспортно7 примки2011г, Григор Вътев
4Един Следобед-15мспортно2011г, Григор Вътев
5Карлито-15мспортно2011г, Григор Вътев

Invalid Displayed Gallery

Проекта за изграждане на изкуствена стена за катерене в гр. Стара Загора е реализиран с финансовата подкрепа на Туристическо дружество „Сърнена гора“ и доброволния труд на членовете на Алпийски клуб „Железник“, един от съставящите клубове на ТД. Стената се намира в Общинска спортна зала „Стара Загора“ (бивша зала ДЗУ), в източния край на града (до Бизнес парка) и е с обща квадратура около 220 кв. м. Височината на съоражението е 8,90 м. Достигането от всяка точка на града е лесно и удобно. Има голям паркинг за автомобили, а спирката на градския транспорт е непосредствено до сградата. Проектът е съобразен с разрешената за ползване част от залата и основната част от съоръжението са двете кули, изградени по съществуващи колони, съединени в свод. Боулдъра с размери 10х4 м. се намира между тях, под прозорците, които са оставени максимално открити, за да се запази достъпа на естествена светлина в залата.

 Правилник за вътрешния ред на стената виж от тук

Курс „Начално обучение по катерене и алпинизъм 2019“

Начало на курса: 13.03.2019, 18:30 ч., Учебна стая, ТД Сърнена гора, бул. Цар Симеон Велики 62 Продължителност: 10-12 седмици. Място:

  •  Теория: Учебна зала, ТД „Сърнена гора“, гр. Стара Загора, Бул. Цар Симеон Велики № 62.
  • Практика: Скалните обекти край гр. Мъглиж, Велико Търново, Габрово, Сливен и др. както и на Стена за спортно катерене в Общинска спортна зала „Стара Загора“.

Тематичен план:

  1. Същност на катеренето и алпинизма. Развитие на катеренето и алпинизма в България и света.
  2. Характеристика на катеренето. Видове.
  3. Видове катерачни обекти: естествени катерачни обекти, изкуствени стени. Етика. Екология. Геология.
  4. Познания за катерачния инвентар и екипировката. Стандарти.
  5. Възли и обвързване. Видове възли: за обвръзка, за свързване на две въжета, помощни.
  6. Основи на осигуряването: 6.1 Принцип на макарата. Поле на действие на силите. 6.2 Фактор на падане и върхово динамично натоварване. Влияние на триенето и действителен фактор на падане. 6.3 Падане и рискове теория. 6.4 Осигуряване с различни видове средства. 6.5 Динамично осигуряване. 6.6 Движение по хоризонтален и вертикален парапет.

7. Боулдър катерене: осигуряване.

8. Катерене с горна осигуровка.

9. Рапел.

10. Катерене с долна осигуровка – на маршрути от едно въже: организиране на осигуровка и пускане на рапел в края на маршрута.

11. Катерене на маршрути с дължина повече от едно въже:организиране на осигуровка в края на въжето. 11.1 Катерене със смяна на водачеството. 11.2 Организиране на рапели на маршрути от няколко въжета. 11.3 Катерене и осигуряване при свръзка от трима.

12. Самоизвличане и спасителни способи. Самоизвличане с единичен полиспаст.

13. Долекарска помощ.

14. Транспортиране на пострадал.

15. Техника на катеренето: основни принципи на катеренето, преодоляване на характерни форми на релефа.

ОБЩО ТЕОРИЯ: 31 ч.ОБЩО ПРАКТИКА: 135 ч.ОБЩО КУРС: 166 ч. Настоящата програма е приета с решение на Управителния съвет на ФБАК, което е взето на заседание, проведено на 10.11.2004 г., на основание чл.19, ал.1, т.4 от ЗФВС.

Цена: 200 лв. Заплаща се в канцеларията на ТД Сърнена гора, гр. Стара Загора, Бул. Цар Симеон Велики № 62. Цената включва: алпийския инвентар (без обувки за катерене и торбичка с магнезий), такси за инструктори, такси за ползване на зала. При започване на курса се сключва групова застраховка живот (цена около 15 лв.).

В края на обучението курсистите полагат изпит. Успешно преминалите изпита получават Удостоверение за завършен курс от БФКА (Българска Федерация по Катерене и Алпинизъм). За повече информация тел. 0898-200 742 Росен Тотев.

<