Общо събрание на ТД „Сърнена гора“

Общо събрание на ТД „Сърнена гора“


Вчера, на 23 март 2022 г., в залата на Регионална библиотека „Захарий Княжески“ се проведе редовно отчетно-изборно Общо събрание на ТД „Сърнена гора“, гр. Стара Загора. На Общото събрание присъстваха 76 от общо 79 делегати, имащи право на глас. Общото събрание се проведе при следния дневен ред:
1. Отчет за работата на Управителния съвет и клубовете при Дружеството за 2021 г. и за изминалия период на мандата на Управителния съвет 2018-2021 г.
2. Отчет за изпълнението на бюджета на Дружеството за 2021 г.
3. Отчет на Контролния съвет на Дружеството за 2021 г.
4. Приемане на отчета и изпълнението на бюджета за 2021 г.
5. Приемане на бюджет на Дружеството за 2022 г.
6. Избор на Председател на Дружеството.
7. Избор на Управителен съвет на Дружеството.
8. Избор на Контролен съвет на Дружеството.
9. Избор на делегати за Общи събрания на Българския туристически съюз (БТС).
Председателят на сдружението в предходния мандат, г-н Георги Гацин изнесе доклади по т. 1 и т. 2. на дневния ред. Г-жа Събина Цанева, член на Контролния съвет, изнесе доклад по т. 3. Г-н Гацин докладва и предложението на Управителния съвет на Дружеството по т. 4. за проектобюджета на организацията през 2022 г. По тези точки бяха проведени дискусии, бяха обсъдени предложения на делегатите, беше отговорено на техни въпроси. След проведените дискусии, отчетите по първите три точки и проектобюджета по четвърта точка от дневния ред, бяха приети от делегатите.
По точки 6, 7 и 8 от дневния ред, последователно бяха направени предложения от делегатите, които бяха подложени на тайно гласуване, съгласно Устава на Дружеството. Председател и Контролен съвет бяха избрани след първи избор, а за Управителен съвет се наложи да се проведат няколко тура. Ръководните органи на Туристическо дружество „Сърнена гора“, гр. Стара Загора, за мандата 2022 – 2026 година са, както следва:
ПРЕДСЕДАТЕЛ: Георги Гацин.
УПРАВИТЕЛЕН СЪВЕТ:
Георги Гацин
Даниел Йорданов
Стефан Тодоров
Милен Миланов
Боян Петков
Таня Нейчева
Момчил Димитров
КОНТРОЛЕН СЪВЕТ:
Събина Цанева
Енчо Станев
Галина Митева
По т. 9 от дневния ред, за представляващи ТД „Сърнена гора“ пред Общите събрания на БТС бяха избрани Енчо Станев и Даниел Йорданов.
Пожелаваме на новото ръководство успешен мандат, лека и ползотворна работа!