Общо събрание на ТД Сърнена Гора <br>  25ти март 2015

Общо събрание на ТД Сърнена Гора
25ти март 2015


Управителният съвет на Сдружение с нестопанска цел Туристическо дружество „Сърнена гора”- гр. Стара Загора, на основание чл. 26 от ЗЮЛНЦ свиква на 25 март 2015г. (сряда) от 18:00ч.

Общо събрание, което ще се проведе в гр. Стара Загора, ул. „Цар Иван Шишман” №62 (в залата на ГПЧЕ „Ромен Ролан”, III етаж, зала „Америка за България”) при следния дневен ред :

  1. Отчет за работата на Управителния съвет и ТД „Сърнена гора” за 2014г.
  2. Отчет за изпълнението на бюджета за 2014г.
  3. Отчет на Контролния съвет за 2014г.
  4. Приемане на отчета за 2014г. и бюджета на ТД за 2015г.
  5. Избор на делегат за Общото събрание на БТС.
  6. Разни.