ПОКАНА ЗА СВИКВАНЕ НА ИЗВЪНРЕДНО ОБЩО СЪБРАНИЕ НА СДРУЖЕНИЕ С НЕСТОПАНСКА ЦЕЛ „АЛПИЙСКИ КЛУБ ЖЕЛЕЗНИК” гр.Ст.Загора


Управителния съвет на Сдружение с нестопанска цел „Алпийски клуб Железник” гр. Стара Загора, на основание на чл. 26 от ЗЮЛНЦ във връзка с чл. 17, ал. 1 от Устава на Сдружението свиква извънредно общо събрание на сдружението на 11.09.2020 г. от 17.00 часа на адреса на управление на сдружението гр. Стара Загора ,бул. „Цар Симеон Велики” N 62, при следния дневен ред:
1. Промяна на Устава на Клуба член 9 алинея 2
От : Членове на Клуба могат да бъдат български и чуждестранни граждани ,които нямат психически отклонения и не се водят на учет и юридически лица ,които приемат устава ,приети са за членове от УС въз основа на молба , плащат членския си внос и активно участват в дейноста му.
Се променя на : Членове на Клуба могат да бъдат само физически лица български и чуждестранни граждани ,които нямат психически отклонения и не се водят на учет ,които приемат устава ,приети са за членове от УС въз основа на молба , плащат членския си внос и активно участват в дейноста му.

2. Промяна на Устава на Клуба член 19(3)
От : Поканата се поставя на мястото за обявления в сградата ,в която се намира управлението на Сдружението, най-малко един месец преди насрочения ден и се побликува в сайта на Туристическо дружество „Сърнена Гора”
Се променя на : Поканата се поставя на мястото за обявления в сградата ,в която се намира управлението на Сдружението, най-малко един месец преди насрочения ден

При липса на кворум на основание на чл.27 от ЗЮЛНЦ и чл. 18 от Устава на Сдружението събранието ще се проведе 1/един/ час по-късно на същото място и при същия дневен ред независимо от броя на явилите се членове.

20.07.2020 г.

Протокол от заседание на УС на СНЦ АК Железник

Покана за свикване на ОС на СНЦ АК Железник