Общо събрание на ТД“Сърнена гора“

Общо събрание на ТД“Сърнена гора“


Управителният съвет на Сдружение с нестопанска цел “Туристическо дружество Сърнена гора” (Дружеството), съгласно свои решения, на основание чл. 26. от Закона за юридическите лица с нестопанска цел (ЗЮЛНЦ) и чл. 21. от Устава на Дружеството (Устава), свиква редовно Общо събрание, което ще се проведе на 27 май 2021 г. (четвъртък), от 18:00 часа, в зала “Захарий Княжески” на Регионална библиотека “Захарий Княжески”, на адрес: гр. Стара Загора, бул. Руски № 44.
Общото събрание ще се проведе при следния Дневен ред:
1. Отчет за работата на Управителния съвет, дейността на Дружеството и дейността на клубовете в структурата му през 2019 и 2020 г.
2. Отчет за изпълнението на бюджета на Дружеството за 2019 и 2020 г.
3. Отчет на Контролния съвет на Дружеството за 2019 и 2020 г.
4. Отчет за разходването на средства за дейност през 2020 и 2021 г. (приета база – 2019 г., съгласно решение на Управителния съвет).
5. Приемане на проектобюджет на Дружеството за 2021 г.
6. Избор на делегати за следващите Общи събрания на Българския туристически съюз (БТС) – редовни, извънредни, конгреси.
7. Разни.
Мотивирани заявления за разискване на въпроси в точка 7. от Дневния ред се приемат в писмен вид в деловодството на Дружеството (при касиера), най-късно до 17:00 часа на 26 май 2021 год.
При липса на кворум в обявения час, на основание чл. 27. от ЗЮЛНЦ и чл. 23. от Устава на Дружеството, Общото събрание се отлага с 1 (един) час и ще се проведе от 19:00 часа същия ден, на същото място, при същия Дневен ред, без значение колко делегати присъстват.

26 април 2021 год., Управителен съвет на
гр. Стара Загора ТД “Сърнена гора”