Покана за свикване на Общо събрание на ТД“Сърнена гора“

Покана за свикване на Общо събрание на ТД“Сърнена гора“


Управителният съвет на Сдружение с нестопанска цел “Туристическо дружество Сърнена гора” (Дружеството), съгласно свое Решение от заседание, проведено на 7 октомври 2020 г., на основание чл. 26. от Закона за юридическите лица с нестопанска цел (ЗЮЛНЦ) и чл. 21. от Устава на Дружеството (Устава), свиква редовно Общо събрание, което ще се проведе на 11 ноември 2020 г. (сряда), от 18:00 часа, в зала “Захарий Княжески” на Регионална библиотека “Захарий Княжески”, на адрес: гр. Стара Загора, бул. Руски № 44.
Общото събрание ще се проведе при следния Дневен ред:
1. Отчет за работата на Управителния съвет, дейността на Дружеството и дейността на клубовете в структурата му през 2019 г.
2. Отчет за изпълнението на бюджета на Дружеството за 2019 г.
3. Отчет на Контролния съвет на Дружеството за 2019 г.
4. Отчет за разходването на средства за дейност през 2020 г. (приета база – 2019 г., съгласно решение на Управителния съвет).
5. Приемане на проектобюджет на Дружеството за 2021 г.
6. Избор на делегати за следващите Общи събрания на Българския туристически съюз (БТС) – редовни, извънредни, конгреси.
7. Разни.
Мотивирани заявления за разискване на въпроси в точка 7. от Дневния ред се приемат в писмен вид в деловодството на Дружеството (при касиера), най-късно до 17:00 часа на 10 ноември 2020 год.
При липса на кворум в обявения час, на основание чл. 27. от ЗЮЛНЦ и чл. 23. от Устава на Дружеството, Общото събрание се отлага с 1 (един) час и ще се проведе от 19:00 часа същия ден, на същото място, при същия Дневен ред, без значение колко делегати присъстват.

8 октомври 2020 год., Управителен съвет на
гр. Стара Загора ТД “Сърнена гора”