Работна среща в гр.Калофер

Работна среща в гр.Калофер


На 24.07.2020, при Кмета на град Калофер, г-н Румен Стоянов, се проведе работна среща, на която присъстваха представители на Национален парк „Централен Балкан“, Туристическо дружество „Хайдут“, гр. Калофер, Туристическо дружество „Сърнена гора“, гр. Стара Загора и Кметство Калофер. Темата на срещата беше – осигуряване безопасността на туристическите маршрути в Калоферска планина и по-специално пътеката за вр. Ботев през местността „Параджика“. На работната среща беше поставено началото на едно сътрудничество между различните организации и институции в името на безопасността на туристите. Беше решено да се направи обследване състоянието на наличните заслони, за да може да се направи ремонт и облагородяване за тяхното ползване по предназначение. В последствие ще се направят постъпки за монтиране на още един или два заслона, от типа на преместваемите обекти, които да покрият цялото трасе от местността Паниците, през Параджика до връх Ботев. Другото направление, в което работата ще започне веднага, е маркирането на пътеката – заедно с представители на Планинската спасителна служба ще се обследва къде е необходимо да се постави колова маркировка, указателни табели, както и лентова маркировка по трайни обекти. В посочените действия Туристическите дружества ще се включат с наличните си ресурси – най-вече с хора за работа, организация на дейностите, практически насоки и финансиране според възможностите си. Национален парк „Централен Балкан“ ще осигурят необходимите разрешителни за работата по заслоните и маркирането, логистика по транспортиране на хора и материали, както и частично осигурявяне на материали за маркиране и ремонт на заслоните. Кметът на град Калофер ще помогне с организация на цялата дейност, логистика, както и връзка с централните власти за осигуряване на допълнително финансиране. Предстои изработването на точен план за работа, по който ще протичат действията по набелязаните точки. Със сигурност ще има необходимост от още средства, за които ще се разчита и на доброволческа кампания, която ще се обяви след изработването на план с точни разчети за наличните ресурси и наличните финансови средства.
Като краен резултат, всички туристи ще имат един безопасен маршрут, по който да преминават безпроблемно и по който ще има къде да се подслонят при лошо време!