СВИКВАНЕ НА ОБЩО СЪБРАНИЕ НА СДРУЖЕНИЕ „АЛПИЙСКИ КЛУБ ЖЕЛЕЗНИК”


ПОКАНА
СВИКВАНЕ НА ОБЩО СЪБРАНИЕ НА СДРУЖЕНИЕ С НЕСТОПАНСКА ЦЕЛ „АЛПИЙСКИ КЛУБ ЖЕЛЕЗНИК” гр. Стара Загора
Управителния съвет на Сдружение с нестопанска цел „Алпийски клуб Железник” гр. Стара Загора, на основание на чл. 26 от ЗЮЛНЦ във връзка с чл. 17, ал. 1 от Устава на Сдружението свиква Общо събрание на сдружението на 04.03.2021 г. от 17.00 часа на адреса на управление на сдружението гр. Стара Загора ,бул. „Цар Симеон Велики“ N 62, при следния дневен ред:
1. Промяна на Устава на Клуба член 9 алинея 2
От : Членове на Клуба могат да бъдат български и чуждестранни граждани ,които нямат психически отклонения и не се водят на учет и юридически лица ,които приемат устава ,приети са за членове от УС въз основа на молба , плащат членския си внос и активно участват в дейността му.
Се променя на : Членове на Клуба могат да бъдат само физически лица български и чуждестранни граждани ,които нямат психически отклонения и не се водят на учет ,които приемат устава ,приети са за членове от УС въз основа на молба , плащат членския си внос и активно участват в дейността му.
2. Промяна на Устава на Клуба член 19(3)
От : Поканата се поставя на мястото за обявления в сградата , в която се намира управлението на Сдружението, най-малко един месец преди насрочения ден и се публикува в сайта на Туристическо дружество „Сърнена Гора“
Се променя на : Поканата се поставя на мястото за обявления в сградата ,в която се намира управлението на Сдружението, най-малко един месец преди насрочения ден
З. Отчет за дейността за 2020 година
4. Финансов отчет за 2020 година
5. Приемане на Бюджет за 2021 г.
6. Обсъждане и гласуване на таксите за посещение на Катерачната стена
7. Разни
При липса на кворум на основание на чл.27 от 3ЮЛНЦ и чл. 18 от Устава на Сдружението събранието ще се проведе 1/един/ час по-късно на същото място и при същия Дневен ред независимо от броя на явилите се членове.

25.01.2021
гр.Стара Загора